Nevíte si rady? Rádi Vám poradíme  607 244 655


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.5.2018

Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti LES-LOV s.r.o., se sídlem Demlova 1011, 67401 Třebíč, IČ: 29249333, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68270 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.myslivcuvobchod.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Přeprava a dodání zboží

1. Ke každé objednávce je připočítáno dopravné+dobírka ve výši 150,- Kč s DPH při využití přepravy pomocí České pošty. Zboží je odesíláno jako " Balík do ruky " s dodáním od odeslání do 24 hodin, PPL+dobírka je 190,- Kč s DPH.

2. Při překročení hmotnosti zásilky 10kg je účtováno dopravné ve výši 200,- Kč s DPH u České pošty a 250,- Kč s DPH u PPL.

3. U některého zboží je nastavena individuální doprava, v tomto případě Vám bude cena dopravného sdělena telefonicky. Jedná se především o zboží  nadměrných rozměrů a zboží s vysokou váhou. Možnost výběru dopravy buď PPL nebo Česká pošta. 

4. Zboží skladem je zpravidla odesláno do 48 hodin od obdržení objednávky.

5. Zbraně a střelivo není možné zasílat přepravní službou, proto je nutný pouze osobní odběr na provozovně LES-LOV, Demlova 1011, Třebíč v době otevírací doby.

6. Při výběru možnosti osobního odběru bude zboží rezervováno po dobu 48 hodin od převzetí objednávky. Zboží je pak hrazeno v hotovosti u pokladny na provozovně.

Práva a povinnosti prodejce

1. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na dobírku na adresu uvedenou v této objednávce. Nebude-li možné zboží v požadovaném termínu odeslat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či navozují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí objednávky zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

2. Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy, nejpozději však do 14 dní) podle zákona prodejce vrátí částku za vrácené zboží včetně poštovného (dobírkovné 40,-Kč se nevrací) do desíti pracovních dnů od doručení vráceného zboží na účet zákazníka (číslo účtu uvádějte v přiloženém dopise o vrácení zboží). Zboží musí být nové, nenošené, nepoškozené s originálními neodstřiženými cedulkami a v originálních obalech, včetně kopie faktury za zboží. Pokud budete zboží vracet, nebo ho budete chtít vyměnit za jiné zboží, dopravné od zákazníka k prodejci si hradí zákazník sám. Při vrácení zboží (nejpozději do 14 dní) nesmí být zboží posláno na dobírku, jinak nebude převzato.

3. Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl nakupující, neposkytnout žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

2. Kupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

3. Na základě zákona má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

4. Kupujícímu tímto vzniká nárok na vrácení částky za toto zaplacené zboží.

5. Vrácené zboží nesmí mít odstřižené originální cedulky, mělo by být v původním obalu, oblečení v igelitových obalech, zboží nesmí být poškozené, nošené nebo jinak znehodnocené!

6. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřevezme

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@les-lov.cz

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrací pouze poštovné nikoli dobírkovné.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek

Pozn. v případě, že chcete zboží vrátit, pošlete na adresu:

"Vrácení zboží"
LES-LOV s.r.o.
Demlova 1011
674 01  Třebíč 

Se zbožím které vracíte je nutno zaslat alespoň kopii faktury za zboží, popř.napsat důvod vrácení. Dále je nutné uvést Vaše číslo účtu, kam bude částka za zboží vrácena.

Reklamace zboží

se řídí platným reklamačním řádem

Reklamační řád

1. Kupující stvrzuje svůj souhlas s reklamačním řádem podpisem kupní smlouvy, faktury, převzetím zboží od přepravce nebo vyzvednutím na poště, přičemž toto převzetí potvrdí svým podpisem. Kupující je povinen si zboží bezodkladně po dodání zkontrolovat a prodávajícímu oznámit případné zjištěné závady či rozdíly mezi fakturou a dodaným zbožím. Pokud je zásilka v okamžiku převzetí poškozena, kupující ji nepřevezme a ihned kontaktuje prodávajícího.

2. Po kontrole dodaného zboží a zjištění závad kupující neprodleně, maximálně však do 14ti dnů, odešle vadné  zboží zpět na adresu prodávajícího LES-LOV, Demlova 1011, Třebíč, 67401 spolu s popisem závad, které byly u zakoupeného zboží zjištěny.

3. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré doklady, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží (např. kopie faktury, záruční list a jiné). Kupující musí v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, vrátit toto zboží v takové podobě, v jaké ho od prodávajícího převzal.

4. Reklamace se nevztahuje na zboží poškozené mechanicky, poškozené přírodními živly, poškozené nesprávným používáním, chybnou manipulací nebo neodborným servisním zásahem.

5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za zboží, reklamované po uplynutí záruční doby.

6. V závislosti na druhu závad má kupující možnost se v případě reklamace domáhat opravy nebo výměny vadného zboží za nové. Kupující také může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení finanční částky. Vrácena bude pouze částka za zakoupené zboží, částka za poštovné a balné vrácena nebude.

7. Prodávající po obdržení reklamace a reklamovaného zboží tuto reklamaci vyřídí v co nejkratší možné době, nejpozději však do 30 dní od převzetí, nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Pozn. v případě že potřebujete zboží reklamovat v řádné záruční lhůtě pošlete na adresu:

"Reklamace"
LES-LOV s.r.o.
Demlova 1011
674 01  Třebíč 

Když zboží budete reklamovat, je nutné poslat okopírovanou fakturu, záruční list (pokud byl u daného výrobku), popsat co chcete reklamovat, jaké jsou závady, Vaši adresu a kontaktní telefon. 

Ochrana osobních údajů ( GDPR )

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a to i v souladu s novým nařízením Evropského parmalentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely výhradně realizace kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku je podmínkou k uzavření kupní smlouvy. Tento souhlas se týká zpracování osobních údajů kupujícího od 25.5.2018, kdy vstupuje v účinnost nová legislativa EU pro zpracování osobních údajů. Tento souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě. 

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit osobu, jakožto zpracovatele, která je vázána mlčenlivostí. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím  předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje budou archivovány v chráněném prostoru sídla společnosti po dobu nezbytně nutnou.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


V Třebíči dne 1.5.2018, LES-LOV s.r.o., Demlova 1011, 67401, Třebíč.

Kontaktujte nás

Jméno:
E-mail:
Text:

Kontakt

telefon: 607 244 655 email: info@les-lov.cz

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.